Karayollarında Taşeron İşçisi Adı Altında Çalıştırılan Sendikamız Üyesi İşçilerin Ücret Fark Alacak Davaları Devam Ediyor...

 

DUYURU

 

Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerinde aracı firmalardan temin suretiyle istihdam edilen üyelerimizden, daha önce anılan Genel Müdürlüğün işçisi olduğu yargı kararıyla tespit edilenler için açılan ücret fark alacak davaları devam etmektedir. Beş yıllık zamanaşımı ve sendika üyeliğinin işverene bildirildiği tarih gözetilerek açılan söz konusu davaların hepsinde aşama kaydedilmiş, birçoğunda bilirkişi incelemesi tamamlanmıştır. Davaların sağlıklı şekilde ve en kısa zamanda bitirilmesine çalışılmaktadır. Bu davalarda sadece ücret fark alacaklarının istendiğini özellikle hatırlatmak gerekir. Kıdem tazminatı ve hak kazanılıp da kullanılmayan yıllık izin ücretleri ancak iş sözleşmesi sona erdiğinde istenebildiğinden lava konusu yapılmamıştır. Ancak üyelerimiz, iş sözleşmeleri (işverence haksız fesih, emeklilik, askerlik gibi) kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle sona erdiğinde, Karayollarında çalışmaya başladıkları ilk günden itibaren kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bunun gibi, kullanmadıkları bütün yıllık izinlerinin ücretlerini de talep edebileceklerdir. Söz konusu hakların tahsili için zamanaşımı, iş sözleşmesinin sona ermesiyle başlayacağından, geçmişe dönük bütün süreler için kıdem tazminatına ve yıllık ücretli izin ücretine hak kazanılacaktır. Anılan hakların, günü geldiğinde talep edilmesi her halde olanaklıdır.

Açılan alacak davalar normal seyrinde giderse sona ermesi uzun zaman almayacaktır. Ancak bu süreçte üyelerimizin Karayollarının sürekli işçi kadrolarında istihdamı da her an gerçekleşebilir.

Karayollarında temin suretiyle istihdam edilen ve idarenin işçisi olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üyelerimizin sürekli işçi kadrolarında istihdamının bir kanunla yapılması zorunlu olmamakla birlikte, daha teminatlı olduğu için Sendikamız bu yönde çaba sarf etmiştir ve elindeki bütün olanakları kullanmaktadır. Çalışma Bakanlığın n bu konuda Ekim ayında yapılması planlanan bir kanun değişikliği için ciddi hazırlık içinde olduğu yetkililerce dile getirilmiştir. Yönetim Kurulunca yapılan görüşmelerimiz sonucu yapılacak yasa ile muhtemelen hakkında yargı kararı bulunanlardan bugüne kadar alacaklarını tahsil etmemiş olanların Karayolları Genel Müdürlüğünün sürekli işçi kadrolarında istihdamı gündeme gelecektir. Çünkü görüşmelerde Maliye Bakanlığı, kadro karşılığında ücret fark alacaklarından feragat edilmesini talep etmektedir. Buna karşılık kıdem tazminatı ve birikmiş yıllık izin alacaklarından feragat hiçbir şekilde söz konusu edilmemiştir.

Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi olduklarının tespiti için adlarına dava açılan ve davaları devam eden üyelerimiz de vardır. Açılan davalar lehe sonuçlandığı takdirde bu üyelerimiz de çıkan kanundan yararlanması planlanmaktadır.

Ayrıca haklarında tespit davası bulunsun bulunması iş sözleşmesi feshedildiği için, işe iade davası açılan ve sonuçlandırılarak kesinleşen üyelerimiz de, iş iade kararları Karayolları işçisi olduklarına ilişkin tespit hükmü içerdiğinden sürekli işçi kadrosunda istihdam hakkından yararlanabilecektir. Ancak sürekli işçi kadrolarında istihdam için, yargı kararı ile doğan alacakların da tahsil edilmemiş olması arandığından, işe iade karan üzerine bu üyelerimizin işe başlatılması için başvuru yapılmışsa da üyelerimizin, ben artık Karayollarında çalışmayacağım haklarımı alın şeklinde talebi olmadıkça, işe başlatılmamalarına karşı iş güvencesi tazminatı ve yargılama sırasında boşta geçen sürenin en çok dört aylık kısmı için ücret alacak davalarının hemen açılması yoluna gidilmemiştir. Ancak sürecin uzamasının üyelerimiz üzerinde yarattığı huzursuzluk ve bıkkınlık bu davaların da açılmasını gündeme getirmiştir. Anılan davalar yargı kararma dayandıklarından 2015 yılının ilk aylarında sonuçlandırılacaktır. Davalar sonuçlanmadan, üyelerimizin sürekli işçi kadrolarında istihdamı sağlanabilirse, söz konusu davaların da sulh yoluyla sonlandırılması gerekecektir. Ancak davalardan feragat noktasında mutlaka üyelerimizin onayı alınacaktır. Davalarını sürdürüp haklarını alıp ayrılmak isteyenlerin bu tercihlerine de saygı gösterilip hakları alınacaktır.

Sendikamızın temel hedefi, üyelerimizin Karayolları Genel Müdürlüğünde kalıcı olarak istihdamıdır. Haricen açılan davalar sonucu işçilik alacaklarını tahsil eden bazı üyelerimiz bulunmakla birlikte sayıları çok değildir. Ancak, bazı avukatlarca üyeleriniz üzerinden kazanç temin edilmek üzere bu davaların sonuçlan reklam aracı olarak kullanılmakta, sendikamızın yürütmekte olduğu alacak davaları karalanmaktadır. Söz konusu avukatlar tamamen kazanç gayesiyle, etik dışı ve meslek kurallarını hiçe sayarak hareket etmektedir. Bu avukatlar bazı davalarda sonuç almışlarsa da Sendikamızın daha önce sonuçlandırdığı tespit davalarına dayalı olarak başarılı olabildikleri unutulmamalıdır. Sendikamız üyelerinden bugüne kadar aidat istemediği gibi, bütün dava masraflarını da üstlenmiştir. Yol-İş tarafından anılan davalar için yapılan masraf 7-8 milyon (eski parayla trilyon) lirayı geçmiş tir.

Taşeron konusu bugün Türkiye’de gündemde ise ve görüşülüyorsa bunda Yol-İş’in çok büyük payı olduğu unutulmamalı, özellikle dışarıdan avukatlarca parasal hakların hemen alınacağı, daha yüksek hak sağlanacağı gibi vaatlere inanılmamak, bu kişilerin sadece ve sadece ticari amaçla ve yürüyen davalar varken meslek kurallarına aykırı şekilde yaptıkları propagandalara prim verilmemelidir. Para temini kısa vadede mutluluk getirebilirse de uzun vadede güvenli, kalıcı ve iyi şartlarda bir çalışma olanağının, kısa vadede tüket ilinceye kadar üyelerimizi rahatlatacak bir paradan daha değerli olduğu unutulmamalıdır. Buna rağmen söz konusu propagandalara tevessül edenler olabilir. O takdirde yaptıkları seçimin doğurabileceği olumsuz sonuçları da göze almaları gerekecektir. Sendikamız böyle durumlarda, bugüne kadar talep etmediği üyelik aidatlarını, normal koşullarda istenmesi düşünülmeyen dava masraflarını ve avukatlık ücretlerini bu üyelerden talep etmek zorunda kalacaktır.

Son olarak belirtmek gerekir ki bütün uğraşılara rağmen üyelerimizin Karayolları Genel Müdürlüğünün sürekli işçi kadrolarında istihdamı mümkün olmazsa, Sendikamız, üyelerinin haklarını son kuruşuna kadar tahsil etmek üzere davaları takip edip en kısa zamanda sonuçlandıracaktır. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmamalıdır. Ayrıca süreç için de emekliliğe hak kazanan, vefat eden üyelerimizin haklarının alınması için de davalar açılmış ve açılmaktadır.

Üyelerimizden tek isteğimiz sınırları çok zorlanmış, yıpranmış, yılgınlığa kapılmış olsalar da sabırlı olmaları, birlikte olmanın, dayanışmanın verdiği gücü hissetmeleridir. Üyelerimiz, bu açıklamalarımıza rağmen akıllarına takılan soruları her zaman faaliyet alanında bulundukları Yol-İş Şubesine müracaat ederek öğrenebilir.

En iyi dileklerimizle üyelerimizin bilgi edinmesini rica ederiz.

                                                                                                                         Türkiye YOL-İŞ Sendikası
                                                                                                                                   Yönetim Kurulu